پاکت آویزی


توضیحات

پاکت آویزی مناسب برای قطعات و محصولات کوچک که باید به صورت مستقیم در دیدرس مخاطب باشد.

در طرح ها و اشکال مختلف قابل ارائه می باشد.